Czynności notarialne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza  akty notarialne (m. in.: umowy sprzedaży, umowy darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, umowy o   podział majątku wspólnego, umowy dożywocia, umowy przedwstępne, umowy warunkowe, umowy przenoszące własność, umowy  ustanowienia służebności, umowy zamiany, umowy o dział spadku, umowy zniesienia współwłasności, umowy spółki, pełnomocnictwa, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, testamenty);
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia (mające skutki prawomocnego sądowego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku);
  • sporządza poświadczenia (poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów, poświadczenia własnoręczności podpisu, wzory podpisów, poświadczenia daty pewnej, poświadczenia pozostawania przy życiu, poświadczenia pozostawania osoby w określonym miejscu);
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły (m. in. protokoły zgromadzeń spółek kapitałowych, zebrań wspólnot mieszkaniowych, walnych zebrań spółdzielni, protokoły dokumentujące zawartość stron www);
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.